Aktualności
RADOMIANIE W WARSZAWIE

INTEGRUJEMY radomian i przyjaciół Radomia,
TWORZYMY pozytywną atmosferę wokół naszego miasta,
DZIAŁAMY na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej.
ŁĄCZY NAS RADOM!
 
Aktualności Strona główna
- Archiwum

Sławni radomianie

Mój Radom

Galeria

Oficjalna strona Radomia

Radom i Region Radomski

Linki

Kontakt

Forum

O Stowarzyszeniu
- Statut
- Cele
- Misja
- Władze

Konkurs na logo Stowarzyszenia Radomian w Warszawie

"Termin nadsyłania prac wydłużono do 15 maja 2008 roku"

Celem konkursu jest wykreowanie znaku graficznego, który zostanie wykorzystany do identyfikacji, popularyzacji i promocji Stowarzyszenia Radomian w Warszawie, w szczególności poprzez jego umieszczanie na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach promocyjnych wydawanych stowarzyszenie, różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji interaktywnych w Internecie i innych mediach.

 • Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2008 roku.
 • Nagroda główna w konkursie wynosi 1000 złotych.
 • Szczegółowe warunki konkursu określa regulamin.

Regulamin konkursu na logo Stowarzyszenia Radomian w Warszawie

Organizator: Stowarzyszenie Radomian w Warszawie
Cel: Wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Stowarzyszenia Radomian w Warszawie
Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach używanych przez Stowarzyszenie Radomian w Warszawie.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych twórców, studentów, uczniów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz osób amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną.
 2. Główną nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł (brutto).
 3. Na konkurs można nadesłać dowolną liczbę projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej.
  • Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki Corela (.cdr), Ilustratora (.ai) lub uniwersalne (.eps); (teksty zamienione na krzywe) oraz dołączyć wydruki komputerowe.
  • Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice. Nie ma wymagań co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.
  • Projekt powinien zawierać:
   1. Projekt logotypu
  • Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:
   1. znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1,5cm x 1,5cm,
   2. wersję czarno-białą znaku,
   3. przykłądowe zastosowanie znaku na papierze firmowym i wizytówkach,
   4. kompozycyjne warianty znaku - (opcjonalnie),
   5. przykłady innych zastosowań wynikające ze specyfiki pomysłu - (opcjonalnie).
  W szczególnych przypadkach możliwe są odstępstwa od wymogów opisanych powyżej (np. w sytuacji braku dostępu do profesjonalnego oprogramowania graficznego) w przypadku wysokiej wartości artystyczno-graficznej, innowacyjności, oraz wysokiej jakości wizualnej projektu.
 4. Logotyp musi zawierać nazwę Stowarzyszenie Radomian w Warszawie oraz oddawać charakter działalności stowarzyszenia skupiającego osoby związane zarówno z Warszawą, jak i Radomiem. Misja oraz wizja rozwoju Stowarzyszenia Radomian w Warszawie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. W Jury zasiądą:
  • prof. Aleksander Olszewski, dziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej,
  • prof. Stanisław Zbigniew Kamieński, wykładowca Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej,
  • Jakub Kluziński, prezes Stowarzyszenia Radomian w Warszawie.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych.

  Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:
  • Wartości projektowe: oddanie charakteru Stowarzyszenia Radomian w Warszawie (opisanego misją oraz wizją rozwoju), oryginalność,
  • Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,
  • Wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno-białej i barwnej (w tym jako grafika internetowa).
 7. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs na Logo Stowarzyszenia Radomian w Warszawie" opatrzonych sześcioznakowym godłem autora. Wewnątrz koperty z projektem powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić nazwisko i adres autora.
 8. Regulamin konkursu oraz informacje na temat instytucji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Radomian w Warszawie: www.radomianie.pl
 9. Projekty należy nadsyłać na adres: Stowarzyszenie Radomian w Warszawie, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa do dnia 15 maja 2008r. Decyduje data stempla pocztowego. UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.
 10. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.
 11. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
 12. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie
 14. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na ww. logo zostanie ogłoszona do dnia 25 maja30 maja 2008 roku. Na stronie internetowej zaprezentowane zostaną nagrodzona i ew. wyróżnione prace.

Pobierz regulamin w wersji Word: RegulaminPowrót

Aktualności
Wspieraja nas
Projekt wsparcia organizacyjnego Stowarzyszenia Radomian w Warszawie jest realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych