Stowarzyszenie Radomian w Warszawie

Cele i sposoby działania

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw i działalności związanych z promocją, rozwojem, budowaniem pozytywnego wizerunku miasta Radomia, Ziemi Radomskiej, integrowaniem społeczności lokalnych, a w szczególności:

  1. Promowanie i wspieranie twórców, naukowców, przedsiębiorców, organizacji, inicjatyw lokalnych oraz produktów związanych z Radomiem i Ziemią Radomską.
  2. Aktywizacja różnych środowisk do działań prospołecznych na rzecz miasta Radomia, Ziemi Radomskiej, ich mieszkańców oraz radomian i sympatyków Radomia i Ziemi Radomskiej mieszkających, pracujących i uczących się poza Radomiem, w szczególności w Warszawie.
  3. Integracja środowiska radomian oraz sympatyków Radomia i Ziemi Radomskiej mieszkających, pracujących lub uczących się poza Radomiem, w szczególności w Warszawie.
  4. Działania i inicjatywy zmierzające do ochrony przyrody, dóbr kultury i tradycji miasta Radomia oraz Ziemi Radomskiej.
  5. Wsparcie młodzieży pochodzącej z Ziemi Radomskiej szczególnie uzdolnionej w danej dziedzinie lub działającej społecznie.
Do realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie:
  1. Organizuje spotkania, odczyty, prezentacje, szkolenia, wystawy, konkursy, wycieczki, koncerty.
  2. Finansuje pomoc materialną dla młodzieży pochodzącej z Ziemi Radomskiej szczególnie uzdolnionej w danej dziedzinie lub działającej społecznie.
  3. Prowadzi działalność wydawniczą.